Subramanya Stotram in Sanskrit - सुब्रह्मण्य स्तोत्रम्

Subramanya stotram in sanskrit - सुब्रह्मण्य स्तोत्रम्

Subramanya Karavalamba Stotram in sanskrit, Subramanya Karavalamba Stotram is a hymn of Hindu religion which is present in different languages. this stotra is considered very effective and powerful. 

To get the full fruit of this stotra, you have to recite this stotra daily in the morning or in the evening. this stotram was composed by Adi Guru Shankaracharya, which is a matter of great pride for us.

If you cannot recite this Stotram daily, then you can at least recite it 3 to 4 times in a week. Devotees who recite Subramanya Karavalamba Stotram with a sincere heart are blessed by Subramanya Dev ji.

Do you want to read only Subramanya Karavalamba Stotram in sanskrit?, we can guess from your devotion and reverence that you want to read Subramanya Karavalamba Stotram offline as well. keeping in view your service, we have created the PDF file of Subramanya Karavalamba Stotram in Sanskrit.

According to our research, we have experienced that the facility of PDF is given very less, that's why we promise you that we will continue to provide you the facility of PDF in every God's Stotra, Chalisa, Mantra etc.

We have given the link to download Subramanya Karavalamba Stotram in Sanskrit in the middle of this post. apart from this, we have also provided other services, which you can take advantage of. Let us now chant Sri Subramanya Karavalamba Stotram together.

In This Article :

1. Subramanya Karavalamba Stotram in Sanskrit
2. Lyrics Image of Subramanya Karavalamba Stotram in  Sanskrit
3.  Subramanya Karavalamba Stotram PDF in  Sanskrit
4. Watch Subramanya Karavalamba Stotram Video in Sanskrit

Subramanya Karavalamba Stotram in Sanskrit :

॥ Subramanya Stotram ॥

हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्रीपार्वतीशमुखपङ्कज पद्मबन्धो ।
श्रीशादिदेवगणपूजितपादपद्म वल्लीश नाथ मम देहि करावलम्बम् ॥१॥

देवाधिदेवसुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कजमञ्जुपाद ।
देवर्षिनारदसुगीतकीर्ते वल्लीश नाथ मम देहि करावलम्बम् ॥२॥

नित्यान्नदाननिरताखिलरोगहारिन् भाग्यप्रदानपरिपूरितभक्तकाम ।
श्रुत्यागमप्रणववाच्यनिजस्वरूप वल्लीश नाथ मम देहि करावलम्बम् ॥३॥

क्रौञ्चासुरेन्द्रपरिखण्डनशक्तिशूलचापादिशस्त्रपरिमण्डितदिव्यपाणे ।
श्रीकुण्डलीशधृततुण्डशिखीन्द्रवाह वल्लीश नाथ मम देहि करावलम्बम् ॥४॥

देवादिदेवरथमण्डलमध्यमेत्य देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्त ।
शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान वल्लीश नाथ मम देहि करावलम्बम् ॥५॥

हीरादिरत्नवलयुक्तकिरीटहार केयूरकुण्डललसत्कवचाभिराम ।
हे वीर तारकजयामरबृन्दवन्द्य वल्लीश नाथ मम देहि करावलम्बम् ॥६॥

पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रितगाङ्गतोयैः पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्रमुखैर्मुनीन्द्रैः ।
पट्टाभिषिक्त हरियुक्त परासनाथ वल्लीश नाथ मम देहि करावलम्बम् ॥७॥

श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तम् ।
सिक्त्वा तु मामव कलाधरकान्तिकान्त्या वल्लीश नाथ मम देहि करावलम्बम् ॥८॥

सुब्रह्मण्याष्टकं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः।
ते सर्वमुक्तिमायान्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः ॥

सुब्रह्मण्याष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् ।
कोटिजन्मकृतं पापं तत्क्षणात्तस्य नश्यति ॥

इति श्री सुब्रह्मण्यस्तोत्रं संपूर्णम्

Lyrics Image of Subramanya Karavalamba Stotram in Sanskrit :

Lyrics Image of Subramanya Karavalamba Stotram in Sanskrit

We are providing you the facility of images under Subramanya Karavalamba Stotram in Sanskrit. We hope that you will benefit from our service.

If you want to download  Subramanya Karavalamba Stotram Images in Sanskrit. So you can download the image by clicking on the download button given below.

To download Subramanya Karavalamba Stotram Lyrics Images in Sanskrit click on the download button given below.

Subramanya Karavalamba Stotram PDF in  Sanskrit :

Just as we have provided you the service of downloading Subramanya Karavalamba Stotram Lyrics in  Sanskrit under this post, in the same way we are providing you the service of downloading PDF through this post.

If your mobile internet is not working or internet is off, then you can read Subramanya Karavalamba Stotram in Sanskrit without any interruption through this PDF.

We consider ourselves fortunate to have had the opportunity to serve you. To download Subramanya Karavalamba Stotram PDF in Sanskrit click on the download button given below.


Watch Subramanya Karavalamba Stotram Video in Sanskrit :

If you are willing to watch videos apart from reading Subramanya Karavalamba Stotram  then you don't need to go anywhere to watch videos.

Keeping your service in mind, we have presented a video of  Subramanya Karavalamba Stotram  in front of you with the help of YouTube.

You can start playing  Subramanya Karavalamba Stotram lyrics by just clicking the play button. Enjoy watching and reading Subramanya Karavalamba Stotram Lyrics in Sanskrit through this video.


Read also:
( please Take  Attention )

What percentage of profit did you get from the service provided by us? Do share your experience with us through comments.

If you see any errors in the service we provide, please let us know in the comments. This will improve our post. Do tell us your experience....

Previous Post Next Post