Sri Narayana Stotram Lyrics in Telugu - శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం

Narayana Stotram Lyrics in Telugu :- Do you want to read narayana stotram in telugu? If your answer is yes then this post is just for you. Before reading Narayan Stotram in Telugu, know about Lord Vishnu. Lord Vishnu comes under Tridev. 

Sri Narayana Stotram Lyrics in Telugu - శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం

Tridev :- Brahma, Vishnu and Mahesh. Shri Vishnu ji has a lot of recognition in this world, apart from Shri Vishnu, he is known by other names in this world, whose details are as follows:- Shri Perumal, Shri Madhava, and Hari etc.

Many idols of Lord Narayan are established in this world, one of which is very popular since ancient times, the name of the statue is Sridhar Narayan statue which is established in Naxalite of Kathmandu located in Nepal. The wife of Shri Narayana is none other than Goddess Lakshmi (Goddess of Wealth).

Now let's talk about Shree Narayan chanting and mantra. Narayan Stotram is a very beneficial and fruitful stotram of Lord Vishnu. narayana mantra :- Om Namo Narayan. This was the description of Lord Narayan ji.

Now let me tell you a little about myself. Actually my name is Shivpujan and I have become 10 (years) after getting various types of information about Hindu religion. I have loved God since childhood.

Now I describe all types of Bhajans, Chalisa, Mantra Jaap etc. of Hinduism. During research we found that PDF facility is very less available under many stotra, mantra, chalisa etc. We promise you that we will provide you PDF facility under every Stotra, Chalisa, Mantra etc.

We have a question. From you?, do you want to read narayana stotram online only, we don't think so. With your reverence and devotion we can guess that you want to read narayana stotram (in telugu) offline also.

So keeping your service in mind, we have provided the service of   narayana stotram PDF in telugu. You can download narayana stotram by clicking on the given download button. Let us now chant sri narayana stotram in telugu together.

Read Narayana Stotram Lyrics in Telugu | తెలుగులో నారాయణ స్తోత్రం

 ॥ శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం॥

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే ॥
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే ॥

కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ ॥ 1 ॥

ఘననీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశన నారాయణ ॥ 2 ॥

యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ ॥ 3 ॥

పీతాంబరపరిధాన సురకళ్యాణనిధాన నారాయణ ॥ 4 ॥

మంజులగుంజాభూష మాయామానుషవేష నారాయణ ॥ 5 ॥

రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక నారాయణ ॥ 6 ॥

మురళీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద నారాయణ ॥ 7 ॥

బర్హినిబర్హాపీడ నటనాటకఫణిక్రీడ నారాయణ ॥ 8 ॥

వారిజభూషాభరణ రాజీవరుక్మిణీరమణ నారాయణ ॥ 9 ॥

జలరుహదళనిభనేత్ర జగదారంభకసూత్ర నారాయణ ॥ 10 ॥

పాతకరజనీసంహార కరుణాలయ మాముద్ధర నారాయణ ॥ 11 ॥

అఘ బకహయకంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణ ॥ 12 ॥

హాటకనిభపీతాంబర అభయం కురు మే మావర నారాయణ ॥ 13 ॥

దశరథరాజకుమార దానవమదసంహార నారాయణ ॥ 14 ॥

గోవర్ధనగిరి రమణ గోపీమానసహరణ నారాయణ ॥ 15 ॥

సరయుతీరవిహార సజ్జన​ఋషిమందార నారాయణ ॥ 16 ॥

విశ్వామిత్రమఖత్ర వివిధవరానుచరిత్ర నారాయణ ॥ 17 ॥

ధ్వజవజ్రాంకుశపాద ధరణీసుతసహమోద నారాయణ ॥ 18 ॥

జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల నారాయణ ॥ 19 ॥

దశరథవాగ్ధృతిభార దండక వనసంచార నారాయణ ॥ 20 ॥

ముష్టికచాణూరసంహార మునిమానసవిహార నారాయణ ॥ 21 ॥

వాలివినిగ్రహశౌర్య వరసుగ్రీవహితార్య నారాయణ ॥ 22 ॥

మాం మురళీకర ధీవర పాలయ పాలయ శ్రీధర నారాయణ ॥ 23 ॥

జలనిధి బంధన ధీర రావణకంఠవిదార నారాయణ ॥ 24 ॥

తాటకమర్దన రామ నటగుణవివిధ సురామ నారాయణ ॥ 25 ॥

గౌతమపత్నీపూజన కరుణాఘనావలోకన నారాయణ ॥ 26 ॥

సంభ్రమసీతాహార సాకేతపురవిహార నారాయణ ॥ 27 ॥

అచలోద్ధృతచంచత్కర భక్తానుగ్రహతత్పర నారాయణ ॥ 28 ॥

నైగమగానవినోద రక్షిత సుప్రహ్లాద నారాయణ ॥ 29 ॥

భారత యతవరశంకర నామామృతమఖిలాంతర నారాయణ ॥ 30 ॥

Benifits of shri narayana stotram | శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం యొక్క ప్రయోజనాలు

 • Freedom from negative thoughts
 • Spreads positive energy around during the lesson
 • Lord Narayan's grace always remains
 • Happiness and peace in life
 • There is no shortage of money
 • Get desired result

How to do Narayana Stotram Siddhi and Jaap?

 • First take a bath with fresh water
 • Wear clean clothes
 • Install the image or idol of Lord Narayana on the small wooden table.
 • Offer flowers in front of Shri Narayana ji and burn the holding
 • Chant Om Namo Narayana before starting the stotram in the mind
 • After doing all these actions you should start Shree Narayana Stotram.


PDF of Sri Narayana Stotram (Telugu) | శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం యొక్క PDF

We are providing you the service of downloading PDF through this post.

If your mobile internet is not working or internet is down then you can read Sri Narayana stotram in telugu without any interruption through this PDF.

We consider ourselves fortunate to have had the opportunity to serve you. To download sri narayana stotram PDF click on the download button given below.

Watch The Video of Sri Narayana Stotram | శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం యొక్క వీడియో

If you are willing to watch videos apart from reading sri narayana stotram in telugu language. You don't need to go anywhere to watch the video.

Keeping your service in mind, we have presented Sri Narayana Stotram video in telugu in front of you with the help of YouTube.

You can start playing the lyrics of Sri Narayana Stotram by clicking on the play button. Enjoy watching and reading narayana stotram in telugu through this video.


Read Also


Frequently Asked Questions | తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

At what time to recite Narayana Stotram and what is the auspicious time?

Narayana Stotram can be chanted at any time of the day. But on Friday mornings and evenings are considered auspicious.

Are Narayana and Vishnu one?

Shree Narayana is another name for Lord Vishnu. Name is different but God is one

Is Shree Narayan Shree Krishna?

Shri Krishna is an incarnation of Lord Narayana. When Kansa's crime on the dev's and human started increasing, then Lord Narayana (Vishnu) took the incarnation of Shri Krishna to put an end to Kansa's crime.

Why is Lord Narayan's skin blue?

It is believed that when Lord Narayana was born, sometime after his birth, the elusive demon gave milk to Lord Narayana. Since then the color of Lord Narayan's body is blue.

( Please Take Attention)

In the end, we would like to suggest that you download the PDF file of this stotram. So that you can enjoy reading hymns without any interruption.

What percentage profit have you made from the service provided by us? Do share your experience with us through comments.

If you see any errors in the service we provide, please let us know in the comments. This will improve our post. Tell us your experience.

Post a Comment

Did you benefit from the information provided by us? Do share your experience through comment...

Previous Post Next Post