Sri Sankat Mochan Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam

hanuman chalisa lyrics in malayalam pdf download

Ram Bhakt Sri Hanuman Chalisa Lyrics :-  ചൊവ്വാഴ്ച ശ്രീ ഹനുമാൻ ജിയുടെ ദിവസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ദിവസമാണ് ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുന്നത്.

തന്റെ ഭക്തരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഹനുമാൻ ജിയെ ലോകത്തിലെ വിപത്തുകളുടെ സംഹാരകൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു, തന്റെ ഭക്തരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസയുടെ വരികൾ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങാം.

Tuesday is considered to be the day of Shri Hanuman ji. Hanuman Chalisa is recited on this day. 

Hanuman ji, who defeats the sufferings of his devotees, is also called the destroyer of calamities in the world, Who removes the troubles of his devotees. 

Let us now start the lyrics of shri hanuman chalisa in malayalam language together. 

In This Article : 

 1. Sri Hanuman Chalisa Lyrics Image
 2. Read Lord Ramdoota Sri Hanuman Chalisa 
 3. Benefits of Sri Hanuman Chalisa
 4. Watch The Video Video of Hanuman Chalisa 
 5. FAQs :- Most Frequently Asked Questions 

ചിത്ര ഫോർമാറ്റിൽ ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ| Sri Hanuman Chalisa Lyrics Image  :

Download Shree hanuman chalisa Image lyrics in malayalam :
Click on the button below to download Shri Hanuman Chalisa Image in Malayalam.

അഞ്ജനി പുത്ര ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ വായിക്കുക | Read Anjani Putra Hanuman Chalisa Lyrics :

|| ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ ||

|| ദോഹാ ||

ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി |

വരണൗ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ||


ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൗ പവന കുമാര |

ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര് ||


|| ചൗപാഈ ||

ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |

ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര || 1 ||


രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |

അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ || 2 ||


മഹാവീര വിക്രമ ബജരങ്ഗീ |

കുമതി നിവാര സുമതി കേ സങ്ഗീ ||3 ||


കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |

കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ || 4 ||


ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |

കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ || 5||


ശംകര സുവന കേസരീ നന്ദന |

തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വന്ദന || 6 ||


വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |

രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര || 7 ||


പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |

രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ || 8||


സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |

വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ || 9 ||


ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |

രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ || 10 ||


ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |

ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ || 11 ||


രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |

തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ || 12 ||


സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |

അസ കഹി ശ്രീപതി കണ്ഠ ലഗാവൈ || 13 ||


സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |

നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ || 14 ||


യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |

കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ || 15 ||


തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |

രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ || 16 ||


തുമ്ഹരോ മന്ത്ര വിഭീഷണ മാനാ |

ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ || 17 ||


യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |

ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ || 18 ||


പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |

ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ || 19 ||


ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |

സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ || 20 ||


രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |

ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ || 21 ||


സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |

തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ || 22 ||


ആപന തേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ |

തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ || 23 ||


ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |

മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ || 24 ||


നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |

ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ || 25 ||


സംകട സേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |

മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ || 26 ||


സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |

തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ || 27 ||


ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |


താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ || 28 ||


ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ |

ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ || 29 ||


സാധു സന്ത കേ തുമ രഖവാരേ |

അസുര നികന്ദന രാമ ദുലാരേ || 30 ||


അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |

അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ || 31 ||


രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |

സാദ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ || 32 ||


തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |

ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ || 33 ||


അംത കാല രഘുവര പുരജായീ |

ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ || 34 ||


ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |

ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ || 35 ||


സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ |

ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ || 36 ||


ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |

കൃപാ കരോ ഗുരുദേവ കീ നായീ || 37 ||


ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |

ഛൂടഹി ബന്ദി മഹാ സുഖ ഹോയീ || 38 ||


ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |

ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൗരീശാ || 39 ||


തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |

കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ || 40 ||


|| ദോഹാ ||

പവന തനയ സങ്കട ഹരണ – മങ്ഗള മൂരതി രൂപ് |

രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ||

Read Also :- Shri Hanuman

ഹനുമാൻ ചാലിസയുടെ ഗുണം - Read Benefits 

 • All kinds of troubles go away
 • Lord Hanuman's grace remains
 • Evil ( black) power is destroyed
 • There is peace and harmony in the house
 • Get rid of negative thoughts
 • Self confidence grows
 • Spreads positive energy around during the jaap 

ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസയുടെ വീഡിയോ | Watch Video of Sri Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam Language :

If you are interested in watching videos besides reading Sri Hanuman Chalisa in Malayalam language. You don't have to go anywhere to see the video.

Keeping in mind your service, we are presenting to you sri hanuman chalisa video with the help of YouTube.

You can click on the play button to start playing the lyrics of Sri Hanuman Chalisa. 


FAQs :- Frequently Asked Questions

What is the time to read Hanuman Chalisa?

It is considered more auspicious to recite Sri Hanuman Chalisa in the morning and evening.

What are the rules of Hanuman Chalisa recitation?

Must Read :- Aditya Hrudayam Stotram in Malayalam

As a rule, if Hanuman Chalisa is performed on Tuesday rather than other days, the effect of the text is considered to be more effective than on other days, 

As Tuesday is considered as the day of Bajrangbali. Before reciting Hanuman Chalisa, remember the following rules.

 • First, take a bath with fresh water.
 • Wear clean clothes. (Orange) Try wearing orange clothes.
 • Use bundi and laddu prasad for prasad.
 • Light a lamp and offer flowers.
 • Start reciting Hanuman Chalisa with the names of Jai Shri Ram and Jai Bajrangbali.
 • After the recitation is completed, offer prasad to Hanuman Ji.

Please Take Attention :- Finally, we would like to suggest you to download this Chalisa PDF file. So that you can enjoy reading the Chalisa without any interruption.

What percentage are you getting from the services provided by us? Share your experience with us in the comments.

If you see anything wrong with the service we provide, please let us know in the comments. This will improve our post. Tell us about your experience.

Previous Post Next Post