ರಾಮದೂತ್: Sri Bhimrupi Maharudra Stotram Lyrics in Kannada

bhimrupi maharudra stotram lyrics in kannada

ನೀವು ಭೀಮರೂಪಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಭೀಮರೂಪಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಮಾರುತಿಯು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಾನ್‌ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನ ಶಕ್ತಿಯುತ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಭೀಮರೂಪಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಮಾರುತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭೀಮರೂಪಿಯು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, 

ಮಹಾರುದ್ರವು ಮಹಾನ್ ಉಗ್ರನನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಿವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹನುಮಂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಾರುತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ.

ಭೀಮರೂಪಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹನುಮಾನ್ ಜಿಯ ಭಕ್ತರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಓದಲು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ನಾವು ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತಡಮಾಡದೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಓದುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

Read Bhimrupi Maharudra Stotram Lyrics in Kannada :

|| Sri Bhimrupi Maharudra || 

ಭೀಮರೂಪಿ ಮಹಾರುದ್ರ, ವಜ್ರಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಿ |

ವನರಿ ಅಂಜನಿಸೂತ, ರಾಮದೂತ ಪ್ರಭಂಜನ || 1 ||


ಮಹಾಬಲಿ ಪ್ರಾಣದಾತಾ, ಸಕಲ ಉತವಿ ಬಲೆ |

ಸೌಖಕರೀ ದುಃಖಹರಿ, ಧೂರ್ತ ವೈಷ್ಣವ ಗಾಯಕ || 2 ||


ದಿನನಾಥ ಹರೀರೂಪ, ಸುಂದರ ಜಗದಂತರಾ |

ಪಾತಾಳ ದೇವತಾಹಂತ, ಭವ್ಯಸಿಂದುರ್ಲೇಪನ || 3 ||


ಲೋಕನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ, ಪ್ರಾಣನಾಥ ಪುರಾಣ |

ಪುಣ್ಯವಂತ ಪುಣ್ಯಶೀಲ, ಪಾವನ ಪರಿತೋಷ್ಕಾ || 4 ||


ಧ್ವಂಗೇ ಉಚ್ಚಿ ಬಾಹೋ, ಆವೇಶೇ ಲೋಟಲಾ ಪುಢೇನ್ |

ಕಾಲಾಗ್ನೀ, ಕಾಲರುದ್ರಾಗ್ನೀ, ದೇಖ್ತಾ ಕಂಪತಿ ಭಯೇ || 5 ||


ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೆ ಮೈಯಲಿ ನೀಂ, ಆಂವಳೆ ದಂತಪಂಗತಿ |

ನೇತ್ರಾಗ್ನೀ ಚಲೀಲ್ಯ ಜ್ವಾಲಾ, ಭ್ರುಕುಟಿ ತತೀಲ್ಯ ಬಲೇ || 6 ||


ಪುಚ್ಛ ತೇ ಮುರ್ದಿಲೇ ಮಠ, ಕೀರ್ತಿ ಕುಂಡಲೇ ಬರಿ |

ಸುವರ್ಣ ಕತೆ ಕಸೋತಿ, ಘಂಟಾ ಕಿಮ್ಕಿನಿ ನಗರಾ || 7 ||


ಠಕರೆ ಪರ್ವತ ಐಯೆಸ, ನೆಟ್ಕ ಸದ್ಪತಲು |

ಚಪ್ಲಂಗ್ ಪಹತಾ ಮೋಥೇ, ಮಹಾವೀದ್ಯುಲ್ಲತೇಪರಿ || 8 ||


ಕೋಟೆಚ್ಯ ಕೋಟೆ ಉದ್ದನೆ, ಝೆಪವೆ ಉತ್ತರೆಕಡೆ |

ಮಂದ್ರಾದ್ರಿ ಸರೀಖಾ ದ್ರೋಣೂ, ಕ್ರೋಧೆ ಉತ್ಪನ್ನೀಲ ಬಾಲೆ || 9 ||


ಆನೀಲ ಮಗುತಿ ನೆಲ, ಆಲಾ ಗೆಲ ಮನೋಗತಿ |

ಮಾನಸಿ ತಕೇಲೆ ಮಾಗೆ, ಗತಿಸಿ ತುಳುನಾಸೆ || 10 ||


ಅನುಪಾಸೋನೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಏವಧ ಬಿಸಿ ಜಾತ್ಸೇ |

ತಯಸಿ ತುಳನ ಕೋಠೆ, ಮೇರು ಮಂದಾರ ಧಾಕುತೆ || 11 ||


ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭೋವತೇ ವೇದೇ, ವಜ್ರಪುಚ್ಛೇ ಕರು ಶೇಕೇ |

ತಯಸಿ ತುಳನ ಕೈಚೀ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಿ ಪಹತ ನಾಸೇ || 12 ||


ಆರಕ್ತ ದೇಖೀಲೆ ಡೋಲಾ, ಗ್ರಾಸೀಲೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ |

ವಧಾತಾ ವಧಾತಾ ವಧೆ, ಭೇದೀಲೆ ಶೂನ್ಯಮಂಡಲ || 13 ||


ಧನಧಾನ್ಯ ಪಶುವೃದ್ಧೀ, ಪುತ್ರಪೌತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಹೀ |

ಪವ್ತಿ ರೂಪವೀದ್ಯದೀ, ಸ್ತೋತ್ರಪಥೇ ಕರುಣೀಯ || 14 ||


ಭೂತಪ್ರೇತ ಸಮಂಧದೀ, ರೋಗವ್ಯಾಧೀ ಸಮಸ್ತಿ |

ನಾಸ್ತಿ ತುತತಿ ಚೀಂತ, ಆನಂದೇ ಭೀಮದರ್ಶನೇ || 15 ||


ಹೇ ಧಾರ ಪಂಧರ ಶ್ಲೋಕಿ, ಲಾಭಲೀ ಶೋಭಾಲಿ ಬಾರಿ |

ದ್ರಧ್ ದೇಹೋ ನೀಸಂದೇಹೋ, ಸಾಂಖ್ಯ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗುಣೇನ್ || 16 ||


ರಾಮದಾಸಿ ಅಗ್ರಗಣು, ಕಪೀಕುಲಸೀ ಮಂದನೂ |

ರಾಮರೂಪಿ ಅಂತರಾತ್ಮ, ದರ್ಶನೇ ದೋಷ ನಾಸತಿ || 17 ||


|| ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


Time and Rules | ಮಹಾರುದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಓದಲು ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು :

ಮಹಾರುದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು.

ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅದನ್ನು ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಓದಬಹುದು.

Read Also : Subramanya Stotram Lyrics in Kannada

ಅನುಸರಿಸಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು.
 • ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.
 • ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

How to Read | ಭೀಮರೂಪಿ ಮಹಾಬಲಿ ಮಹಾರುದ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದುವುದು :

 • ಮೊದಲು ಎಳನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. 
 • ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
 • ಮಾರುತಿಯ ರೂಪದ ಮುಂದೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. 
 • ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. 
 • ನೀವು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಪದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
 • ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದ ನಂತರ, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ವಿತರಿಸಿ.


ಪ್ರಯೋಜನಗಳು | Benefits of Shri Bhimrupi Maharudra Stotram

ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಭೀಮರೂಪಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ತೋತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.
 • ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. 
 • ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಠಣವು ಭಕ್ತರನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
 • ಹನುಮಂತನು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

Download PDF | ಭೀಮರೂಪಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರದ PDF

ಮಹಾಬಲಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ PDF ಆವೃತ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, PDF ಆವೃತ್ತಿಯು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಓದಬಹುದಾದ PDF ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ PDF ಅನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

FAQs | ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪ್ರ:- 1 ಭೀಮರೂಪಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು?
ಉತ್ತರ :- ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 17 ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರ:- 2 ಭೀಮರೂಪಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಉತ್ತರ :- ಭೀಮರೂಪಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವು ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರ 3:- ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು?
ಉತ್ತರ :- ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪಠಣವು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರ 4:- ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬಹುದು.

Our Opinion 

ನಾವು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಓದಲು ಬಯಸಿದರೆ PDF ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನಾವು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,

ನಂತರ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು.

Previous Post Next Post